Make your own free website on Tripod.com
aa
aa
 

1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง Present simple tense ใช้เพื่อเรียนรู้เสริมจากบทเรียน 

2. การศึกษาบทเรียนนี้ให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

    ขั้นตอนที่ 1 ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
    ขั้นตอนที่ 2 ใหนักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
    ขั้นตอนที่ 3 ใหนักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยทำการศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ
    ขั้นตอนที่ 4 หลังจากทำการศึกษาบทเรียนแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน

3. ให้ประเมินตนเองโดยเปรียบเทียบคะแนนระหว่างแบบทดสอบก่อนเรียน
    และแบบทดสอบหลังเรียนหากได้คะแนนต่ำกว่าการทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
    ควรต้องเรียนซ้ำอีกรอบ